توضیحات

اپلایر مخصوص گلاس آینومر های کپسولی و MTA کپسولی